Gå direkt till sidans innehåll

Minskad näringstillförsel till vattenförekomster

Delmål MP25.3.1

Näringstillförseln till kommunens sjöar och vattendrag ska minska.

Näringsämnen som fosfor hamnar i kommunens sjöar och vattendrag via olika transportvägar, där icke godkända enskilda avlopp är den näst största källan. Då statusen på en del sjöar inte uppfyller miljökvalitetsnormen görs även riktade åtgärder i syfte att förbättre statusen i dessa sjöar. Indikatorer som valts till detta delmål följer därmed upp andelen godkända enskilda avlopp samt utförda åtgärder i utpekade sjöar.

Bedömning: Trenden är positiv, men delmålet blir svårt att nå Trenden är positiv, men delmålet blir svårt att nå

Övergödning är det största problemet i Huddinges sjöar och vattendrag och orsakas framför allt av höga fosforhalter.

Enskilda avlopp är en stor källa till näringsläckage, därav har uppföljningstakten i tillsynsarbetet ökat. Resultatet av detta är att andelen enskilda avlopp som är godkända ökat med 10 % och ligger nu på 75%. Det är positivt att uppföljningstakten av äldre tillsynsärenden har ökat och att fler enskilda avlopp är godkända. Det innebär att näringsämnen som släpps ut till mark och vatten minskar samt minskar riskerna för att grundvattnet förorenas. Utsikterna är goda att hinna med att inventera alla enskilda avlopp till 2025. Uppföljningsarbetet kan dock sträcka sig förbi 2025, beroende på typ av åtgärder som kan behövas på fastigheterna, varpå utsikterna att nå målvärdet inte anses vara goda.

Kommunen har lokala åtgärdsplaner/-program (LÅP) för fem prioriterade sjöar. Dessa är Trehörningen och Orlången som i sin helhet ligger inom Huddinge kommun samt Drevviken, Långsjön och Magelungen-Forsån som geografiskt delas med andra kommuner. Åtgärderna i dessa planer/program syftar till att minska mängden fosfor och andelen åtgärder som har genomförts eller är pågående ökar successivt för varje år. Varje genomförd åtgärd förväntas bidra till en reducering av fosforhalter och därmed öka vattenkvaliteten i dessa sjöar.

Fyra av fem utpekade sjöar har en positiv trend där fosforhalterna under en treårs period minskat. Magelungen-Forsån når nu gränsvärdet för miljökvalitetsnormerna och Orlången är nära gränsvärdet. Drevviken genomgick aluminiumfällning för att binda fosfor under hösten 2022 efter att proverna tagits, och fällningsarbete kommer fortgå enligt plan under 2023. Förbättrade värden i Drevviken kan därför förväntas även de kommande åren. Trehörningen har en positiv trend efter aluminiumfällning 2020 men det är långt till gränsvärdet vilket indikerar att nytillförsel av näringsämnen fortgår. Med tanke på Trehörningens dåliga ekologiska status, att en aluminiumfällning är genomförd samt att sjön ligger högst upp i sjösystemet och således påverkar alla sjöar nedströms bör det vara mycket högt prioriterat att få kvarvarande åtgärder genomförda. Långsjön har tyvärr en negativ trend där fosforhalterna över en treårsperiod ser ut att ha ökat. Arbetet utifrån det nyligen framtagna åtgärdsprogrammet för Långsjön har påbörjats och när åtgärder i programmet genomförs förväntas fosforhalterna att minska.
De lokala åtgärdsprogrammen för Drevviken, Långsjön samt Magelungen-Forsån beslutades åren 2020–2021. Arbetet med åtgärderna i dessa sjöar har därför inte kommit lika långt som i Orlången och Trehörningen, vilka kommunen har jobbat med sedan 2015.

Ansvarig organisation
  • Bygglovs- och tillsynsnämnden
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Kommunstyrelsen
  • Stockholm Vatten och Avfall AB
Uppdaterad datum: 2023-09-14