Gå direkt till sidans innehåll

Åtgärder för sjöarna Drevviken, Långsjön och Magelungen

Indikator MP25.3.1.3

För att uppnå miljökvalitetsnormerna för kommunens sjöar och vattendrag, har det i samverkan med de kommuner man delar sjöarna med samt Stockholm Vatten och Avfall och Tyresåns vattenvårdsförbund tagits fram lokala åtgärdsprogram för vissa av kommunens sjöar. De lokala åtgärdsprogrammens huvudfokus är att så långt det är möjligt åtgärda den historiska och befintliga belastningen som påverkar vattenförekomsterna. Tillkommande belastning i samband med ny exploatering behöver i första hand omhändertas genom en hållbar dagvattenhantering. Åtgärdsprogrammen fokuserar mestadels på fosforreduktion och tar därmed inte upp hela bredden av miljökvalitetsnormerna, dock uppstår synergieffekter så att även andra ämnen reduceras när åtgärder görs för att reducera fosfor.

Avser andel utförda åtgärder inom kommunen utifrån framtagna och beslutade lokala åtgärdsprogram för sjöarna Drevviken, Långsjön och Magelungen-Forsån.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2021

10

1

2022

17,5

Kommentar

De lokala åtgärdsprogrammen (LÅP) för sjöarna Drevviken, Långsjön samt Magelungen-Forsån beslutades åren 2020–2021. Arbetet med dessa åtgärder har därför inte kommit lika långt som åtgärderna för sjöarna Orlången och Trehörningen, vilka kommunen har jobbat med sedan 2015.

Under 2022 hade 17,5% av åtgärderna utförts eller är påbörjade och är av pågående karaktär (tex tillsyn).
2021 gjordes en aluminiumfällning i sjön Magelungen i samverkan med Stockholm stad. Det är den enda åtgärden som hittills är genomförd. Ett flertal åtgärder är dock på gång. 2022 var åtta åtgärder påbörjade i kommunen. Fem i Drevviken, två i Långsjön och en i Magelungen-Forsån.

Under 2022 har följande arbete genomförts:

Drevviken
En aluminiumfällning av sjön är påbörjad. Fällningen kommer att ske i tre omgångar. Beräknas klart 2024. Åtgärden beräknas ge en rening på ca 3 000 kg fosfor/år och är en av de större åtgärderna i LÅP Drevviken.
Dagvattendammar Länna industriområde: Åtgärd har gjorts för att minska problemet med sediment i Lissmaån. Under 2023 utreds det om LÅP-åtgärden kan utföras. Åtgärden beräknas ge en rening på 29-48 kg fosfor/år och är en av de åtgärderna som förväntas ge störst fosforreduktion inom LÅP Drevviken i Huddinge kommun.
Dagvattenåtgärd Sjötorpsvägen (Österhagen): Åtgärden är inkluderad i detaljplan för Österhagen. Detaljplanen förväntas antas under första kvartalet 2023. Åtgärden syftar till att hantera befintlig belastning i området och beräknas ge en rening på 4-7 kg fosfor/år.

Långsjön
Våtmark, Allévägen: Utredd, lämnas troligen över till genomförande 2023. Ett biofilter och nedsänkt växtbädd föreslås. Åtgärden beräknas ge en rening på 6,7 kg fosfor/år och är den åtgärd som förväntas ge näst störst fosforreduktion inom LÅP Långsjön i Huddinge kommun.
Avsättningsmagasin, Tranvägen: Till utredning 2023, placering är vid en konstgräsplan och en lekplats och det kommer innebära en stor kostnad att återställa allt. Åtgärden beräknas ge en rening på 10 kg fosfor/år och är den åtgärd som förväntas ge störst fosforreduktion inom LÅP Långsjön i Huddinge kommun.

Magelungen
Dagvattendamm Coop Huddingevägen – Ågestavägen: En förstudie är genomförd och detaljprojektering av åtgärden kommer ske under 2023. Åtgärden beräknas vara klar under 2024. Dagvattendammen beräknas ge en rening på 7-12 kg fosfor/år och är den åtgärd som förväntas ge tredje störst fosforreduktion inom LÅP Magelungen i Huddinge kommun.

Totalt är det 34 platsspecifika åtgärder som ska genomföras i kommunen. Utöver detta sker ett löpande arbete med följande åtgärder:

 • Tillsyn industriområden
 • Tillsyn potentiellt förorenade områden
 • Tillsyn miljöfarliga verksamheter
 • Tillsyn båtklubbar
 • Tillsyn större vägar och parkeringar
 • Tillsyn enskilda avlopp
 • Tillsyn skötsel av befintliga dagvattenanläggningar
 • Tillsyn länshållningsvatten
 • Förebyggande arbete mot förorening av dagvatten
 • Åtgärda akuta kommunala dagvattenåtgärder
 • Föreskrifter och skötsel för naturreservat
 • Arrendeavtal som tar med vattenskyddande åtgärder
 • Kommunikation med boende
 • Åtgärda bräddningar, felkopplingar och laga ledningsnät
 • Omvandling till kommunalt VA
 • Dagvattenåtgärder i samband med exploateringar

Karta vattenåtgärder

Ansvarig organisation
 • Klimat- och stadsmiljönämnden
 • Kommunstyrelsen
 • Stockholm Vatten och Avfall AB
Uppdaterad datum: 2023-04-26