Gå direkt till sidans innehåll

Vatten

Huvudområde MP25.3

Övergripande mål: Vattenkvaliteten i Huddinges sjöar och vattendrag ska förbättras och uppnå god ekologisk och kemisk status i enlighet med Vattendirektivet. Inget vatten får försämras. Grundvattnet i kommunen ska vara av god kvalitet.

Övergödning är det största problemet i Huddinges sjöar och vattendrag som framförallt orsakas av höga fosforhalter. Hälften av sjöarna uppfyller inte miljökvalitetsnormen för god ekologisk status. De lokala åtgärdsprogrammen samt kommunens dagvattenstrategi är grundbultarna i arbetet med att nå god ekologisk och kemisk vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag. Måluppfyllelsen förutsätter att arbetet med de lokala åtgärdsprogrammen intensifieras samt att en hållbar dagvattenhantering planeras utifrån kommunens dagvattenstrategi i alla planprocesser.

Bedömning: Trenden är positiv, men delmålet blir svårt att nå Trenden är positiv, men delmålet blir svårt att nå

Temaområdet Vatten har som helhet en positiv trend och två av tre delmål bedöms kunna uppnås under programperioden. Det tredje delmålet bedöms att delvis uppnås. Måluppfyllelsen för delmålen innebär att det övergripande målet bedöms att delvis uppnås. Vattenkvaliteten i kommunens sjöar och vattendrag förväntas att förbättras dock inte i den utsträckning att de når god status i enlighet med vattendirektivet vid nästa bedömning 2027.

8 av 13 sjöar och vattendrag i Huddinge uppfyller inte god ekologisk status. Övergödning är det största problemet som framför allt orsakas av höga fosforhalter. Kommunen har lokala åtgärdsplaner/-program för fem prioriterade sjöar. Dessa är Trehörningen och Orlången som i sin helhet ligger inom Huddinge kommun samt Drevviken, Långsjön och Magelungen-Forsån som geografiskt delas med andra kommuner. Fyra av fem sjöar har en positiv trend där fosforhalterna under en treårsperiod har minskat.
De lokala åtgärdsprogrammen syftar till att reducera mängden fosfor som redan existerar och även om alla åtgärder i dessa program genomförs är det ingen garanti för att sjöarna når upp till miljökvalitetsnormerna. Parallellt med detta arbete behöver kommunen också arbeta med att minska tillkommande fosforbelastning i samband med stora exploateringar.
Kommunen arbetar aktivt med återskapande av våtmarker och har från 2011 återskapat 30,28 hektar (ha) våtmark. Våtmarker bidrar till flera positiva effekter och tillhandahåller flertalet ekosystemtjänster så som rening av vatten, fördröjning av dagvatten, kolsänka samt bidrar till den biologiska mångfalden.

Ingen av sjöarna uppnår god kemisk status. Likt i många andra kommuner finns stora utmaningar i att uppfylla miljökvalitetsnormen för god kemisk status eftersom halterna av miljögifter är för höga.
Arbetet för att uppnå god vattenstatus behöver intensifieras och ytterligare prioriteras de kommande åren, både med att genomföra nödvändiga åtgärder för att hantera effekterna av historiska utsläpp, men även för att förhindra nytillförsel av övergödning och miljöskadliga ämnen från avlopp och dagvatten. För att få framdrift i genomförandet av åtgärdsarbetet krävs att ansvariga nämnder och bolag lägger in de åtgärder de ansvarar för i sina investeringsplaner.

Uppdaterad datum: 2023-09-14