Gå direkt till sidans innehåll

Förbättrad dagvattenhantering

Delmål MP25.3.3

Hantering av dagvatten inom kommunen bidrar till förbättrad ekologisk och kemisk status i kommunens sjöar och vattendrag.

Näringsämnen som transporteras via dagvatten är den i särklass största källan av näringstillförsel till kommunens vattenförekomster. Att omhänderta och rena dagvatten innan det når en recipient är en förutsättning för att minska mängden fosfor och nå god vattenstatus. Indikatorn som valt till detta delmål följer därmed upp fosforhalter i utpekade sjöar.

Bedömning: Det blir svårt att nå delmålet Det blir svårt att nå delmålet

Dagvattentillförseln är den största källan till fosfortillförsel till våra tätortsnära sjöar.

Idag tas det fram dagvattenutredningar i alla detaljplaner. Dagvattenåtgärder som kommunen jobbar med inom detaljplanering är bland annat dagvattendammar, skelettjord med trädplantering i gatumiljö och växtbäddar. Under 2022 har kommunen tagit fram en kravnivå för dagvattenhantering inom Flemingsbergsdalens programområde, som rymmer flera detaljplaner. Syftet med en kravnivå på hela programområdet är dels att arbetet med dagvattenhantering bedrivs rättvist inom hela området, men framför allt syftar det att bidra till att en högre reningseffekt uppnås inom programområdet. Det i sin tur ska bidra till att statusen i recipienten, i detta fall Orlången, förbättras. Det här sättet att arbeta på är nytt för kommunen och innebär att blicken lyfts och att arbetet med dagvattenhantering genomförs utifrån ett vidgat perspektiv.

Ansvarig organisation
  • Bygglovs- och tillsynsnämnden
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Kommunstyrelsen
  • Stockholm Vatten och Avfall AB
Uppdaterad datum: 2023-09-14