Gå direkt till sidans innehåll

Minska växthusgasutsläppen från transporter

Delmål MP25.1.1

Kommunen och dess helägda fastighetsbolag ska minska växthusgasutsläppen från transporter.

Utsläppen från transporter står för majoriteten av de geografiska utsläppen i Huddinge kommun och resor med den egna bilen dominerar. Indikatorer som valts till detta delmål följer därmed upp utsläppen från vägtransporter som görs inom kommunens geografiska yta, samt utsläppen från resor som kommunen ansvarar för.

Bedömning: Trenden är positiv, men delmålet blir svårt att nå Trenden är positiv, men delmålet blir svårt att nå

Utsläppen från transporter står för majoriteten av de geografiska utsläppen i Huddinge och resor med den egna bilen dominerar.

Statistiken avseende koldioxidutsläpp från vägtransporter (indikator 1.1.1) eftersläpar, varpå den senast tillgängliga statistiken är från 2020. Jämfört med 2019 (99 849 ton) noteras här en tydlig minskning (ca 8,5%) av utsläppen. 2020 års utsläppsnivåer påverkades däremot mycket av pandemin och de förändrade resmönster som dess restriktioner medförde, t ex att många arbetade hemifrån istället för att arbetspendla. Samma kommer gälla för 2021 års statistik. På grund av denna eftersläpning är det först i miljöbokslutet 2024 som det finns tillgång till 2022 års statistik, vilket är det första året som utgör ett (nytt) normalläge som inte påverkas av pandemirestriktioner. Det är därför viktigt att redan nu ta höjd för att utsläppsminskningarna som syns mellan 2019–2020, och eventuellt även mellan 2020–2021, påverkas av pandemirestriktionerna och därför inte enbart bör ses som ett resultat av kommunens arbete. Huruvida det faktiskt rör sig om ett trendbrott eller om det var en tillfällig nedgång är alltså för tidigt att säga.

Med utgångspunkt från 2020 års värde behöver utsläppen från vägtransporter minska med drygt 31% för att nå 2025 års målvärde. Det motsvarar minskningar på i snitt 6% per år fram till 2025. Eventuellt förväntas ytterligare minskning mellan 2020–2021, men risken är stor att minskningen planar ut, eller att det i värsta fall blir en uppgång igen, mellan åren 2021–2022, till följd av att resmönstren blir mer ”normala” igen. Det är därför viktigt att kommunen fortsätter arbeta aktivt och har en tydlig plan för hur utsläppen ska fortsätta minska. Kommunens rådighet över invånarnas transporter är begränsad och styrs i hög utsträckning av teknikutveckling och lagstiftning och styrmedel på nationell nivå. Kommunen har dock rådighet över infrastrukturen och kan genom utbyggnad av infrastruktur och som trafikreglerande myndighet skapa förutsättningar för överflytt från bil till mer klimatsmarta trafikslag.

Jämfört med föregående år syns en markant ökning av utsläpp från flygresor under 2022. 2021 låg utsläppen för kommunens flygresor på 4,7 ton, 2022 var utsläppen från kommunens flygresor 114,8 ton vilket är en ökning med 110 ton. Det kan förklaras av att många flygresor ställdes in under 2020 och 2021. Vad gäller utsläppen från tjänsteresor ser kommunen ut att kunna nå målvärdet 2025, mycket tack vara att kommunens egen personbilsflotta i allt högre grad blir fossiloberoende och är nu uppe i 48,3 % vilket är en ökning med ca 8 % från 2021. Förutsatt att kommunens personbilsflotta uteslutande drivs med förnyelsebara drivmedel år 2025, vilket är målet, förväntas koldioxidutsläppen från tjänsteresor nå sitt målvärde.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2023-09-14