Gå direkt till sidans innehåll

Minska de konsumtionsbaserade utsläppen

Delmål MP25.1.3

Kommunen och dess helägda fastighetsbolag ska minska de konsumtionsbaserade utsläppen från varor och produkter inom sina verksamheter.

De konsumtionsbaserade utsläppen ingår inte i de territoriella utsläppen, men är likväl utsläpp som påverkar klimatet och är viktiga att få med i kampen mot klimatförändringar.

Utsläppssiffran är framtagen genom en så kallad miljöspendsanalys. En miljöspendanalys är en inköpsanalys där olika miljöfaktorer har integrerats. Det gör det möjligt att undersöka den miljö- och klimatpåverkan som uppstår till följd av inköp inom offentlig sektor. Men också att undersöka vilken och hur stor miljöpåverkan olika typer av inköp har i relation till andra typer av inköp. Utsläppen beräknas baserat på hur mycket pengar som spenderats inom olika inköpskategorier, så kallad spendanalys.

Huddinge kommuns konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp från varor och produkter uppgick år 2022 till 28,8 kiloton koldioxidekvivalenter. Majoriteten (39%) av dessa utsläpp kommer från entreprenader såsom mark- och anläggningsarbeten, gatu- och parkarbeten samt fastighetsförvaltning och byggentreprenader. Därefter kommer utsläpp från inköp av livsmedel och måltider (17%), omsättningsvaror (13%), facility management (9 %), utbildning, pedagogik och kultur (9%) IT och telekom (7 %) samt fordon, maskiner och transporter (6%). Administrativa och externa tjänster står för en försumbar del (0,2 %).

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2023-04-26