Gå direkt till sidans innehåll

Klimat och energi

Huvudområde MP25.1

Övergripande mål: Under programperioden ska de geografiska växthusgasutsläppen minska med 25% jämfört med 2019.

Kommunens långsikta mål är att vara klimatneutrala till 2040. För att nå målet behöver utsläppen av växthusgaser minska drastiskt de närmaste åren. Måluppfyllelsen förutsätter att en hållbar samhällsutveckling säkerställs i hela samhällsbyggnadsprocessen, där kommunen arbetar för ett transportsnålt samhälle, ökar andelen fossilfria resor, har koll på de konsumtionsbaserade utsläppen och underlättar valet av klimatsmarta alternativ. Detta görs genom en långsiktig samhällsplanering, krav vid upphandling och riktade åtgärder.

Bedömning: Trenden är positiv, men delmålet blir svårt att nå Trenden är positiv, men delmålet blir svårt att nå

Inom temaområdet Klimat och energi finns delmål angående minskning av utsläpp från transporter, energieffektivisering och ökad egenproduktion av förnybar el i kommunens fastighetsbestånd samt att minska de konsumtionsbaserade utsläppen från varor och produkter inom kommunens verksamheter.

Sammantaget är trenden positiv för två delmål medan bedömning saknas för det tredje då det är nytt. Trots en positiv trend för majoriteteten av indikatorerna och delmålen bedöms inte det övergripande målet kunna nås. För att nå målet behöver förändringstakten ökas.

Utsläppen från transporter står för majoriteten av de geografiska utsläppen i Huddinge och resor med den egna bilen dominerar. Senast tillgängliga statistik för utsläpp från vägtransporter är från 2020. Jämfört med 2019 noteras en tydlig minskning (ca 8,5%) av utsläppen. Med utgångspunkt från 2020 års värde behöver utsläppen från vägtransporter minska med drygt 31% för att nå 2025 års målvärde. Det motsvarar minskningar på i snitt 6% per år fram till 2025, betydligt kraftigare minskningar än innan pandemin.

Jämfört med föregående år syns en markant ökning av utsläpp från flygresor under 2022. Det kan förklaras av att många flygresor ställdes in under 2020 och 2021. Utsläppen kopplat till tjänsteresor kommer behöva minska även efter det att personbilsflottan drivs på förnyelsebara drivmedel.

Kommunens fastighetsbolag arbetar kontinuerligt med energieffektiviserande åtgärder. Huge Bostäder AB bedöms ha relativt goda chanser att nå målvärdet till 2025. Trenden för delmålet är positiv även för Huddinge Samhällsfastigheter AB, dock kommer det vara en stor utmaning för bolaget att nå målvärdet till 2025. Bolagen har olika fastighetsbestånd med olika behov och möjligheter för att få ned elanvändningen.

Utsikterna för att nå målet om 2MW egenproducerad förnybar energi under programperioden är goda.

2022 är första året som konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp från inköpta varor och produkter inom kommunen kartläggs. Den största delen (39%) av utsläppen kommer från entreprenader såsom mark- och anläggningsarbeten, gatu- och parkarbeten samt fastighetsförvaltning och byggentreprenader. Analys av utfallet kommer ske under 2023 för att hitta åtgärder för att minska utsläppen.

För att nå målet för temaområdet som helhet behöver kommunen och fastighetsbolagen intensifiera arbetet och öka förändringstakten.

Uppdaterad datum: 2023-09-14