Gå direkt till sidans innehåll

Energieffektivisering och produktion av förnybar energi

Delmål MP25.1.2

Kommunen och dess helägda fastighetsbolags energieffektivisering och produktion av förnybar energi bidrar till minskade växthusgasutsläpp.

Kommunens fastighetsbolag arbetar kontinuerligt med att minska användningen av energi i fastighetsbestånden vilket även framöver, tillsammans med satsningar på produktion av solenergi, kommer att vara prioriterat. Indikatorer som valts till detta delmål följer därmed upp energianvändningen i fastihetsbestånden samt samlad effekt av solceller.

Bedömning: Trenden är positiv, men delmålet blir svårt att nå Trenden är positiv, men delmålet blir svårt att nå

Målet att minska energianvändningen i kommunens fastighetsbestånd med 30 % till år 2030 har länge varit en prioriterad fråga och fortsätter att vara det framgent. Kommunens fastighetsbolag arbetar kontinuerligt med energieffektiviserande åtgärder och det märks framföra allt på resultatet som visar att energianvändningen i fastighetsbestånden går ned år för år.
Huge bostäder har relativt goda chanser att nå målvärdet till 2025 som är ett delmål på vägen till det långsiktiga målet. För att nå delmålet kommer bolaget att behöva göra investeringar och därför har det under 2022 genomförts åtta energikartläggningar för fastigheter med hög energianvändning. Syftet med en energikartläggning är att identifiera vilka effektiviseringar av energianvändningen Huge kan göra.
Huge har under 2022 bjudit in Södertörns Fjärrvärme AB (SFAB) och Söderenergi till ett samverkansprojekt med syfte att arbeta tillsammans för minskad klimatpåverkan.
Huddinge samhällsfastigheter har inte lyckats få ned energianvändningen i samma takt som Huge bostäder. Anledningen till det är att bolagen står för olika utmaningar. Huge är ett bostadsbolag medan HUSF förvaltar kommunala fastigheter (skolor, bibliotek, ridhus, stall, äldreboenden med mera), vilket innebär att behovet och möjligheter för att få ned elanvändningen ser annorlunda ut för respektive bolag.
Trenden för delmålet är dock positiv och för varje år närmare vi oss målvärdet en bit, dock kommer det vara en stor utmaning för HUSF att nå målvärdet till 2025.
Under 2022 har Huge Bostäder arbetat fram en metod för att ta fram beslutsunderlag för solceller. Metoden kommer att användas i samtliga av deras stam- och klimatskalsrenoveringar. Solceller installeras i all nyproduktion.
Installationer av solceller i HUSF s befintliga bestånd kommer att ske under den kommande treårsperioden. Utsikterna för att nå målet om 2MW är goda.
Kommunens delägda energibolag, Söderenergi, har även de arbetat med måluppfyllelse av delmålet bland annat med satsningar kopplat till fjärrvärme. Användandet av fjärrvärme är positivt ur flera aspekter, bland annat innebär det att avfall återanvänds som energi istället för deponeras. Genom att använda fjärrvärme avlastas även elnätet till förmån för den elektrifiering som är nödvändig för den gröna omställningen. Under året har energibolaget i samverkan med marknadsbolagen planerat för en expansion av fjärrvärmenätet i bland annat Flemingsbergsdalen i Huddinge. För att förbättra det gemensamma systemet planerar Söderenergi tillsammans med SFAB att förbinda det större fjärrvärmesystemet i Huddinge med fjärrvärmenätet i Skogås.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2023-04-26