Gå direkt till sidans innehåll

Informera och engagera

Huvudområde MP25.6

Övergripande mål: Huddinge kommuns anställda, invånare och verksamma ska ha god kännedom om miljöproblem och hur deras val till vardags bidrar till hållbar utveckling.

Genom att arbeta med informationskampanjer och lyfta goda exempel som både invånare och verksamma kan relatera till visar kommunen att omställningen inte innebär en omöjlighet. God samverkan och engagemang mellan kommun, näringsliv, föreningsliv och invånare är en förutsättning för att tackla de miljö- och klimatutmaningar vårt samhälle står inför och bidra till att nå miljömålen för Huddinge som en geografisk plats.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Temaområdet har två delmål kopplat till sig varav både bedöms kunna uppnås, om än med en del utmaningar längs vägen.

Kommunen jobbar aktivt med att nå ut med information till invånare, företag och föreningar som ska leda till ökad miljömedvetenhet och engagemang i miljöfrågor. Detta sker i miljötillsynsarbetet, det pedagogiska uppdraget, genom energi- och klimatrådgivningen och extern kommunikation om kommunens miljöarbete.

Året som gått har inneburit en mångdubbling av efterfrågan på rådgivning och kunskap i energifrågor, sannolikt orsakat av oro för kraftigt höjda energipriser. Elområde 3 som Huddinge tillhör minskade sin energianvändning med 8% under december 2022 jämfört med motsvarande period 2017-2021.
Senaste siffrorna för konsumtionsbaserade utsläpp per invånare är från 2020 och de visar att utsläppen låg på 7,65 ton/invånare, vilket är en minskning med 13% jämfört med året innan. De senaste tio åren har utsläppen minskat med ca 31%. Målvärdet för 2025 är sju ton/invånare och baserat på tidigare års utsläppsminskningar är utsikterna för att nå det goda, med en viss reservation för vad som kan vara pandemieffekter.

Det är svårt att dra några definitiva slutsatser huruvida informationsinsatserna gett önskat resultat eller hur många som nåtts eller tagit till sig informationen. Däremot är det ett viktigt arbete och ett verktyg för att främja beteendeförändringar och normförskjutning mot klimatsmarta lösningar och hållbara val på såväl individ- som på samhällsnivå.

Uppdaterad datum: 2023-09-14