Gå direkt till sidans innehåll

Informera och engagera

Huvudområde MP25.6

Övergripande mål: Huddinge kommuns anställda, invånare och verksamma ska ha god kännedom om miljöproblem och hur deras val till vardags bidrar till hållbar utveckling.

Genom att arbeta med informationskampanjer och lyfta goda exempel som både invånare och verksamma kan relatera till visar kommunen att omställningen inte innebär en omöjlighet. God samverkan och engagemang mellan kommun, näringsliv, föreningsliv och invånare är en förutsättning för att tackla de miljö- och klimatutmaningar vårt samhälle står inför och bidra till att nå miljömålen för Huddinge som en geografisk plats.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Temaområdet har två delmål kopplat till sig varav både bedöms kunna uppnås, om än med en del utmaningar längs vägen.
Delmålet som handlar om att höja medvetenheten och kunskap om både miljöproblem samt det interna miljöarbetet hos anställda och förtroendevalda bedöms kunna uppnås under programperioden. Kommunen har under året tagit fram och lanserat en grundläggande miljöutbildning i syfte att höja medvetenheten och kunskapen om både miljöproblem och det interna miljöarbetet hos anställda och förtroendevalda. Lanseringen skedde under andra halvan av 2022 och fram till sista december hade 184 anställda hunnit gå utbildningen. Då kommunen har över 5000 anställda kommer det att vara en utmaning att nå samtliga. För att nå ut till samtliga anställda behövs en ny lansering under 2023, draghjälp från kommunens ledningsgrupper som uppmanar sina anställda att gå utbildningen samt draghjälp från kommunens miljösamordnare och miljöombud o syfte att nå ut och motivera sina kollegor att genomföra utbildningen.
Även det andra delmålet för detta temaområde som handlar om att informera och engagera invånare och verksamma i syfte att minska sin miljö- och klimatpåverkan bedöms kunna uppnås under programperioden. Det har under året arbetats aktivt med att nå ut med information till invånare och företag i syfte att öka miljömedvetenheten och engagemang i miljöfrågor.
Under året har kommunens Energi- och klimatrådgivare medverkat både på Segeltorpsdagen och Huddingedagen, finansierat 15 skolklasser för deltagande av utställningen ”Hållbar vision: Stad på Tekniska museet”, hållit i flertalet webbinarier och testat en ny metod för rådgivning inkluderande hembesök hos småhusägare.
Kommunens kommunikationsavdelning ha via sina kanaler nått ut med information om kommunens miljöprogram samt med tips och råd för miljösmarta val i vardagen.
Under året har även ett föreningsbidrag samt ett miljöpris delats ut, vilka båda syftar till att uppmuntra engagemang och intresse för natur, klimat- och miljöfrågor. Även kommunens fastighetsbolag har via tidningen ”Värden” nått ut med information om återbruk samt hur att spara el till sina hyresgäster.
Senaste siffror kopplat till koldioxidutsläpp (konsumtionsbaserade utsläpp) per invånare är från 2020 och de visar att utsläppen låg på 7,65 ton/inv, vilket är en minskning med 13% jämfört med året innan. De senaste 10 åren har utsläppen minskat med ca 46%.
Vad gäller utsläpp för sådant som förbrukas eller producerar i kommunen som en geografisk plats (produktionsperspektivet) kan även här ses en minskning. Mellan 2019 och 2020 minskade utsläppen med 12% från 1,38 ton/inv till 1,23 ton/inv. De senaste 10 åren har utsläppen i kommunen minskat med 52%. Målvärdet till 2025 är 7 ton/inv och baserat på tidigare års utsläppsminskningar är utsikterna för att nå målvärdet goda.
Antal miljöcertifierade företag har pendlat upp och ned de senaste åren. Anledningen till pendlingen kan vara flera, tex kan det kan handla om att data hämtas från extern källa och att det har använts olika källor vid olika år för att rapportera denna indikator. Det som däremot går att se utifrån framtaget underlag är att trenden är nedåtgående och att antalet miljöcertifierade företag har minskat från 2018 till 2022. Vad det beror på bör undersökas närmare under 2023.
Slutsats:
Kommunen jobbar aktivt med att nå ut med information till invånare och företag som ska leda till ökad miljömedvetenhet och engagemang i miljöfrågor genom sitt miljötillsynsarbete, det pedagogiska uppdraget och genom energi- och klimatrådgivningen. En stor utmaning som finns inom detta temaområde är att antalet miljöcertifierade företag ska öka. Det bedrivs idag inget systematiskt arbete kopplat till detta och underlag som hämtas är från externa källor vilket innebär en osäkerhet i kvalitetssäkringen. Kommunen behöver hitta arbetssätt och metoder för att nå ut till företag samt för hur att registrera miljöcertifierade företag i Huddinge.
Det är svårt att dra några definitiva slutsatser huruvida informationskampanjerna gett önskat resultat eller hur många som nåtts eller tagit till sig informationen. Däremot är det ett viktigt arbete och ett verktyg för att främja beteendeförändringar som syftar till att spegla den omställning som behöver göras i samhället. En normförskjutning mot klimatsmarta lösningar och hållbara val på individ som på industriellnivå är en förutsättning för att nå målet om ett klimatneutralt samhälle. Ju mer information som kommunen når ut med och som handlar om klimatsmarta val desto mer normaliserar vi ett beteende som är hållbart.

Uppdaterad datum: 2023-05-05