Gå direkt till sidans innehåll

Hållbart byggande

Huvudområde MP25.2

Övergripande mål: Bebyggelse i Huddinge kommun ska ske på ett hållbart sätt med fokus på minskad klimatpåverkan och återbruk.

Bygg och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets klimatpåverkan och Huddinge är i ett expansivt skede. Måluppfyllelsen förutsätter en hållbar planering och genomförande av byggprojekt utifrån ett helhetsperspektiv, där minskade utsläpp, hållbara byggmaterial och ökad återanvändning av byggmaterial är i fokus. Det är därför av stor vikt att jobba med frågor rörande hållbart byggande redan idag och säkerställa att varje steg i kedjan tas hänsyn till.

Temaområdet är nytt för programperioden och därmed är även vissa utav indikatorerna nya. För tre indikatorer är nuläget positivt och respektive målvärde bedöms uppnås. Två indikatorer saknar både nuläge samt målvärde varför bedömning saknas för dessa. Då det saknas nuläge och målvärde för två av fem indikatorer blir det svårt att göra någon bedömning för delmålen och därmed även för temaområdet som helhet.

LCC och klimatberäkningar görs i tidiga skeden enligt fastighetsbolagens projekteringsanvisningar. Huddinge Bostäder AB ligger långt framme i beräkning av scope 3-utsläpp (dvs indirekta utsläpp för till exempel inköpt material och avfallshantering).
Huddinge Samhällsfastigheter ABs bestånd består av tio preliminärt certifierade och sju certifierade byggnader. Stenssängskolan vann utmärkelsen Årets Miljöbyggnad 2022 i SGBC (Sweden Green Building Council) Award.

Både Huge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB ställer krav på dokumentation i databasen Sunda Hus Miljödata i samtliga investeringsprojekt. Material som används ska vara bedömda klass A eller B, dvs de högsta kraven på att materialen inte innehåller ämnen med känd skadlig effekt på människa eller natur.

Under året har ett flerårigt koncernövergripande projekt för att systematiskt arbeta med återbruk etablerats. Ett av målen är att finna en gemensam lagerlokal för att få till ett effektivt återbruksarbete.
Fastighetsbolagen kommer börja digitalisera dokumentation och beräkningar av återbruk under 2023 varpå ett nuläge och målvärde kommer kunna tas fram.

Uppdaterad datum: 2023-09-14