Gå direkt till sidans innehåll

Minimerad spridning av miljögifter

Delmål MP25.5.2

Kommunen och dess helägda bolag ska fasa ut farliga ämnen och minimera spridningen av miljögifter som kan skada människor och natur.

Vardagsprodukter som leksaker, elektronik, textil och rengöringsmedel kan innehålla kemiska ämnen med egenskaper som ökar riskerna för negativa hälso- och miljöeffekter. Kommunen kan minimera spridningen av miljögifter genom att bland annat fokusera på miljömärkning och miljöcertifiering vid inköp.
I kommunen finns flera förorenade områden som riskerar att påverka människor och miljö och som oftast är historiska skulder men som likväl behöver åtgärdas. Indikatorer som valts till detta delmål följer därmed upp Handlingsplan för gifter i miljön, andel inköp av miljöcertifierade och miljömärkta varor samt inventering och markundersökning kopplat till förorenade områden.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Huddinge kommuns Handlingsplan Gifter i miljön 2017–2021 tillkom för att precisera och underlätta arbetet med att fasa ut och minimera spridning av miljögifter. Den innehåller åtgärder, tid då åtgärderna ska genomföras och ansvariga verksamheter eller bolag. Några av åtgärderna i kommunens handlingsplan är tidsmässigt avgränsade och några har mer karaktären av fortsatt tillämpning av pågående arbetssätt. Båda typerna är viktiga för det arbete som ska göras och planen bedöms relevant även framöver.

Under 2022 hade 79 % av åtgärderna i checklistan som ingår i handlingsplanen åtgärdats eller är av pågående karaktär och arbetas med. I resultat inkluderas även åtgärder som bedömts som ej relevanta för verksamheten. Räknat endast på relevanta åtgärder i resultatet är ca 50% av åtgärderna genomförda, vilket motiverar en förlängning och aktualisering av handlingsplanen.
De områden som är åtgärdade till högst andel är elektronik, leksaker samt kläder och textilier. Det beror troligen både på att verksamheterna själva har rådighet över åtgärderna och på att många förvaltningar har angett åtgärderna inom dessa områden som inte relevanta (alla verksamheter har till exempel inte leksaker). Området som är genomfört i lägst omfattning är kemiska produkter. Det beror troligen på att det är ett mer komplicerat område att arbeta med än områden som främst innebär att rensa saker men framför allt att alla verksamheter berörs av åtgärderna.

2022 är första året som kommunen följer upp miljöcertifierade varor och produkter från inköp baserat på kommunens inköpsverktyg. Resultatet visar att av alla varor och produkter som köpts in via kommunens inköpsverktyg var 23,34% miljöcertifierade eller miljömärkta, majoriteten av dessa inköp berör beställningsgruppen för livsmedel. Årets resultat är en minskning med ca 1 % från föregående år. Utifrån ett kostnadsperspektiv spenderades totalt 19,58% på miljöcertifierade/miljömärkta varor och produkter. Det är svårt att dra några slutsatser gällande hur utsikterna för att nå målvärdet ser ut utifrån att detta är första året, men det kan konstateras att nuläget är en bra bit under delmålet och andelen inköpta miljömärkta varor behöver mer än fördubblas till 2025.

Bygglovs- och tillsynsnämnden behöver utföra inventering och riskklassning på minst sju områden inom branschklass 2 per år och kommer under 2023 att inleda med inventering och riskklassning på i första hand nedlagda deponier på kommunens mark. Den egeninitierade tillsynen av förorenade områden utgår ifrån MIFO-metodiken (Metodik för inventering av förorenade områden) där fas 1 utgörs av inventering och riskklassning. I MIFO fas 2 ingår bland annat markundersökningar, men detta förutsätter att MIFO fas 1 först har genomförts. Arbetet utförs i projektform och det har avsatts resurser för att uppfylla delmålet till 2025.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2023-09-14