Gå direkt till sidans innehåll

Gifter i miljön

Huvudområde MP25.5

Övergripande mål: Användningen av farliga ämnen i samhället ska minska samt spridning av miljögifter som har negativ inverkan på miljö och människor ska minimeras. Luften i Huddinge ska fortsatt vara ren och inte skadlig för människor, djur och växter.

Användning och spridning av farliga ämnen är en risk för hälsan för både kommunens invånare och anställda. Kommunens värdefulla resurser i form av vatten, mark och luft riskerar också att försämras. Kommunens handlingsplaner för gifter i miljön, förorenade områden samt avfallsplan utgör en viktig del i arbetet med att minska spridningen av miljögifter. Måluppfyllelsen förutsätter att kommunens nämnder och bolag har ett strukturerat kemikaliearbete.

Bedömning: Svårbedömt om målet kan uppnås Svårbedömt om målet kan uppnås

Luftkvaliteten i Huddinge ligger stadigt under miljökvalitetsnormerna och därmed även under kommunens målvärde för luft på de platser där människor stadigvarande vistas. Halterna överstiger målvärdet på de mest trafikerade vägarna i kommunen, vilket inte är bra, positivt är dock att det inte vistas speciellt mycket människor på dessa platser. I och med målen om minskade växthusgasutsläpp från transporter samt den omställning av fordonsflottan, till fossiloberoende sådan, som är på gång finns gott hopp om att halterna även på dessa platser kommer att minskas över tid. Utsikterna för att nå målvärdet är goda.
Huddinge kommuns Handlingsplan Gifter i miljön 2017–2021 tillkom för att precisera och underlätta arbetet med att fasa ut och minimera spridning av miljögifter. Den innehåller åtgärder, tid då åtgärderna ska genomföras och ansvarig verksamhet eller bolag.
Under 2022 hade 79 % av åtgärderna i checklistan åtgärdats eller arbetats med och är av pågående karaktär. I resultat inkluderas även åtgärder som bedömts som ej relevanta för verksamheten. Om vi utgår från endast relevanta åtgärder i resultatet är ca 50% av åtgärderna genomförda, vilket motiverar en förlängning och aktualisering av handlingsplanen.
De områden som är åtgärdade till högst andel är Elektronik, Leksaker samt Kläder och textilier. Det beror troligen både på att verksamheterna själva har rådighet över åtgärderna och att många förvaltningar har angett åtgärderna inom dessa områden inte är relevanta (alla verksamheter har till exempel inte leksaker).
Området som är genomfört i lägst omfattning är Kemiska produkter. Det beror troligen på att det är ett mer komplicerat område att arbeta med än områden som främst innebär att rensa saker men framför allt att alla verksamheter berörs av åtgärderna.
Några av åtgärderna i kommunens handlingsplan är tidsmässigt avgränsade och några har mer karaktären av fortsatt tillämpning av pågående arbetssätt. Båda typerna är viktiga för det arbete som ska göras och planen bedöms relevant även framöver.
Det är första året som kommunen följer upp miljöcertifierade varor och produkter från inköp baserat på inköpsverktyget. Det därför svårt att dra några slutsatser gällande hur utsikterna för att nå målvärdet ser ut. Under året kommer en fördjupad analys behöva göras i syfte att identifiera beställningsgrupper med högre respektive lägre andel miljöcertifierade varor och produkter som köps in och vad detta beror på.
Miljötillsynsavdelningen behöver utföra inventering och riskklassning på minst sju områden inom branschklass 2 per år och kommer under 2023 att inleda med inventering och riskklassning på i första hand nedlagda deponier på kommunens mark. Den egeninitierade tillsynen av förorenade områden utgår ifrån MIFO-metodiken (Metodik för inventering av förorenade områden) där fas 1 utgörs av inventering och riskklassning. I MIFO fas 2 ingår bland annat markundersökningar, men detta förutsätter att MIFO fas 1 först har genomförts. Arbetet utförs i projektform och det har avsatts resurser för att uppfylla delmålet till 2025.
Både Huge och HUSF arbetar aktivt med att se till att deras hyresgäster har möjlighet att sortera ut sitt matavfall. Ca 70% av HUGE s hyresgäster har möjligheten att sortera ut sitt matavfall. För HUSF s del pågår en inventering för att säkerställa att alla verksamheter kan och ska sotera ut sitt matavfall. Målet för bägge bolagen är att 100 % av deras hyresgäster ska ha möjlighet till fullskalig sortering.
Genom att sortera ut matavfallet från restavfallet bidrar man till att minska mängden restavfall samtidigt som matavfallet återanvänds i form av biogas och/eller som gödsel.
Bolagen arbetar även aktivt för att öka källsorteringen genom informationsträffar, ombyggnation av miljörum och tydligare sorteringskyltar.
Det finns 4 återbruksverksamheter som drivs i kommunal regi där syftet ät att varor och produkter i första hand ska få en längre livslängd och i andra hand demonteras och sorteras för återvinning. På kommunens interna webbplats finns även en grupp ”Annonstorget”. I den gruppen lägger verksamheter sådant de vill sälja, skänka, köpa eller önskar. Produkter som läggs upp på den sidan är mestadels förknippat med kontorsmaterial, men även porslin, kassaskåp, projektorer och annat som en verksamhet inte längre använder, men som någon annan kan vara i behov av läggs upp där.
Dessa verksamheter och aktiviteter bidrar till att avfallet i kommunen minskar.

Slutsats:
Temaområdet handlar myycket om att minska spridningen av gifter i miljön. Detta görs genom att fasa ut och minimera spridning av miljögifter utifrån Handlingsplan Gifter i miljön, genom öka andelen inköpta miljöcertifierade/miljömärkta varor och produkter, genom återbruksverksamheter samt genom arbetet med förorenade områden.
För att nå måluppfyllelse behöver Handlingsplan Gifter i miljön förlängas och aktualiseras på nytt. För att minska mängden uppkommen, rest-, grov och farligt avfall behöver sorteringsgraden öka. En ekonomisk översyn behöver göras för respektive förvaltning, detta för att se över i vilken utsträckning förvaltningarna kan öka andelen inköp av miljöcertifierade/miljömärkta varor och produkter.

Uppdaterad datum: 2023-05-05