Gå direkt till sidans innehåll

Tillgänglig natur för invånarna

Delmål MP25.4.2

Kommunen och dess helägda fastighetsbolag tillgodoser invånarnas behov av gröna miljöer samt tillgängliggör naturen.

Att vistas i naturen har flera positiva hälsoeffekter som avkoppling och återhämtning och friluftsliv ger möjlighet till fysiskt aktivitet. För att på bästa sätt främja friluftsliv i vardagen behöver invånarna ha naturområden som ligger nära där de bor, vara tillgängliga och hålla hög kvalité. Indikatorer som valts till detta delmål följer därmed bland annat närhet till grönytor.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Delmålet att tillgodose invånarnas behov av gröna miljöer samt tillgängliggöra naturen bedöms kunna uppnås under programperioden. Andelen invånare som har närhet till mindre respektive större grönyta har förändrats en del jämfört med 2020, skillnaden beror på att det använts andra parametrar i framtagande av nuläget jämfört med tidigare år. Andelen invånare som har närhet till mindre grönyta eller park har minskat från 96,6 till 87%. Samtidigt har andelen invånare som har närhet till större grönyta ökat från 88,4% till 94,1%. Tidigare år har värdet för indikator 4.2.2 närhet till mindre grönyta (0,1- 5ha) tagits fram genom att ytor större än 5 hektar också har inkluderats, i värdet för 2022 inkluderas endast ytor i intervallet mellan 0,1-5 hektar. Skillnaden för indikator 4.2.3 närhet till större grönyta (större än 5 ha) beror på att buffertavståndet ändrats från 615 meter till 800 meter.

Indikatorn som bedöms ha ett dåligt värde är kopplat till ranking i årets friluftskommun. Priset delas årligen ut för att stimulera och uppmuntra kommunernas arbete med friluftsliv. Huddinge kommun har tappat i rankning i länet från första till elfte plats. Enkätfrågorna har över tid förändrats och större tyngdpunkt läggs nu på exempelvis naturguidningar med fokus på olika målgrupper. Resultatet hade kunnat bli bättre om arbetet prioriterat sådana guidningar samt föreläsningar, riktade satsningar för utevistelse och fortbildning för utepedagoger. Utsikterna för att nå målvärdet till 2025 bedöms som relativt goda förutsatt att kommunen kan tillsätta resurser för att tillhandahålla efterfrågade tjänster.

Ansvarig organisation
  • Huge bostäder AB
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Kommunstyrelsen
  • Kultur och fritidsnämnden
Uppdaterad datum: 2023-09-14