Gå direkt till sidans innehåll

Stärkt biologisk mångfald i bebyggd miljö

Delmål MP25.4.1

Kommunen arbetar med att öka spridning av olika arter samt bevarar och utvecklar områden med naturvärdesklass 1, 2 i syfte att stärka den biologiska mångfalden i bebyggd miljö.

Kommunen är i en tillväxtfas och det är en utmaning att bevara den biologiska mångfalden samtidigt som kommunen växer. Områden med höga naturvärden är artrika områden som är väldigt svåra att ersätta vid en fragmentering och ska därför bevaras och utvecklas. Genom att ställa om lämpliga gräsytor till ängsskötsel skapas förutsättningar för en ökad artrikedom på platsen. Indikatorer som valts till detta delmål följer därmed upp områden med höga naturvärden samt gräsytor som ställt om till ängsskötsel.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Det är positivt att kartsiktet i HUGis uppdaterats och att flera naturvärdesklasser 1 och 2 identifierats i kommunens kartskikt. Viktigt i sammanhanget är att målvärdet för indikator 4.1.1 justeras då det i nuläget inte är förenligt med nuläget för 2022. Detta för att undvika framtida missförstånd och riskera att exploatera områden som inte är linje med kommunens vision om bevarande och utvecklande av naturvärdesklasser 1 och 2.
Under 2022 har arbetet med att korrigera och uppdatera kommunens skötselkartor utförts. I det arbetet identifierades sammantaget 17 ha gräsytor som kan ställas om till ängsskötsel. De ytor som ställts om till ängsskötsel är av olika karaktär och utgörs av både små och stora ytor. Variationen av ängar i stadsmiljö är stor. De finns i parker, i och längs vägar, de är plana, sluttande och kuperade, vilket är berikande men kommer med en del utmaningar i att hitta rätt skötselmetoder då ängarna beskaffenhet skiljer sig åt. Under 2023 kommer arbetet med att ställa om och utveckla ängar att fortsätta samtidigt som det kommer att bedrivas ett arbete med att fortsätta identifiera nya ytor att ställa om med målsättningen att skapa spridningsvägar för djur- och växtlivet. Det är glädjande att se att djur- och växtlivet på de platser som ställts om frodas och det fortsatta arbetet med ställa om lämpliga gräsytor till ängsskötsel anses bidra starkt till både delmål 4.1 samt till det övergripande målet för detta temaområde.

Ansvarig organisation
  • Huge bostäder AB
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2023-04-26