Gå direkt till sidans innehåll

Gräsytor

Indikator MP25.4.1.2

Kommunen sköter stora arealer gräsytor och en förändring i skötseln kan därför ge stor effekt i form av blommande ängar som är livsviktiga för pollinerare. Dessa gräsytor är belägna i tätorten och inte i skyddade områden.

Avser areal av identifierade lämpliga kommunägda gräsytor som ställts om till skötsel som gynnar den biologiska mångfalden.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott
Senaste värdet:
2 ha (2022)
Målvärde 2025:
10 ha (2025)

Kommentar

Under 2022 har 2 hektar kommunägda gräsytor ställts om till ängsskötsel. ytterligare ca 15 hektar kommunägda gräsytor har under året blivit slagna dock utan upptag varför dessa inte kan klassas som ängsskötsel, än. Kommunens ekologer, tillsammans med parkansvariga, genomförde fältbesök på de platser som ställdes om till ängsskötsel för att titta på växt- och djurlivet och kunde konstatera att insektlivet snabbat hittat dit och frodas.

Ansvarig organisation
  • Huge bostäder AB
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2023-02-04