Gå direkt till sidans innehåll

Biologisk mångfald och friluftsliv

Huvudområde MP25.4

Övergripande mål: Bevara, stärka och utveckla den biologiska mångfalden samt vidareutveckla den sammanhängande grönstruktur som skapar värde för människor, naturen och samhället i stort.

Förlusten av biologisk mångfald är ett av de största globala miljöproblemen idag och även i Sverige minskar den biologiska mångfalden i snabb takt. Anpassad naturvårdsskötsel i kommunens naturreservat, parker och gröna områden utgör en viktig del i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden. Måluppfyllelsen förutsätter att kommunen säkerställer, utformar, förvaltar och utvecklar dessa områden, i synnerhet de områden som utpekats med höga naturvärden i kommunens naturvärdesinventering.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Temaområdet Biologisk mångfald och friluftsliv som helhet bedöms ha en mycket god måluppfyllelse under programperioden. Att bevara och stärka den biologiska mångfalden är viktigt ur flera perspektiv och kommunen arbetar aktivt med att uppnå uppsatta mål för detta temaområde. Alla tre delmålen bedöms att uppnås under programperioden.

Andelen skyddad natur i kommunen är fortsatt på en mycket hög nivå jämfört med andra kommuner. En naturvårdsplan 2022-2025, som systematiskt beskriver och anger prioriteringar av naturvårdsinsatser i naturreservaten, har under året fastställts av dåvarande klimat- och stadsmiljönämnden. Åtgärder som genomförts under 2022 och som har stor betydelse för delmålet är friställning av jätteträd, restaurering av ekmiljöer, ängsslåtter, bete och bekämpning av invasiva arter. Under 2022 ställdes två hektar kommunägda gräsytor om till ängsskötsel. Till och med 2025 bedöms uppemot 15 hektar ställas om, vilket är högre än målvärdet.

Den kommunägda natur- och jordbruksmarken förvaltas på ett ambitiöst och professionellt sätt vilket bidrar till att stärka och utveckla den biologiska mångfalden.

Uppdaterad datum: 2023-09-14