Siktdjup

Med siktdjup menas vattnets genomskinlighet, ett mått på hur djupt ner i vattnet man kan se med blotta ögat, det vill säga hur grumligt av partiklar vattnet är. I övergödda sjöar är siktdjupet dåligt eftersom i dessa är mycket näringsämnen, som leder till ökad växtlighet, som leder till ökad grumlighet.

Siktdjup i Orlången, Drevviken, Magelungen, Trehörningen (Sjödalen) och Långsjön (Segeltorp)

Drevviken
Magelungen
Långsjön i Segeltorp
Orlången - Vidja
Trehörningen i Sjödalen
Datakälla: Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Avfall

Kommentar

Målet för siktdjup för att kunna uppnå miljökvalitetsnormerna (MKN) är:
Långsjön: 2,0 meter år 2021
Orlången: 1,9 meter år 2021
Magelungen: 2,2 meter år 2021
Drevviken: 2,2 meter år 2021

Målet (de som inte har MKN) för siktdjupet är:
Trehörningen: 1,8 meter år 2021

Kommunen följer upp siktdjupet i Trehörningen, Orlången, Långsjön, Magelungen och Drevviken, då dessa är de av kommunens sjöar som är mest övergödda.

Ett lokalt åtgärdsprogram för Långsjön håller på att tas fram i samarbete med Stockholms stad och Stockholm Vatten och Avfall AB. När planen är färdig och genomförs kommer det att leda till att siktdjupet ökar. Tidsmässigt kan genomförandet ta längre tid än att resultat syns i etappmålet 2021.

Trehörningen genomgick en aluminiumfällning under augusti-september 2020, vilket förväntas leda till ett bättre siktdjup, men provtagningen skedde innan sjön behandlades. Resultat från detta ses därför först nästa år. Viktigt att notera är dock att det är rullande 3-årsmedelvärde som redovisas varför det kommer att bli en eftersläpning i resultatet från fällningen 2021.

För Orlången syns en förbättring av siktdjupet efter genomförd fällning 2019, men det är oklart om etappmålet på 1,9 meters siktdjup 2021 kan nås.

Ett lokalt åtgärdsprogram för Magelungen har tagits fram i samarbete med Stockholms stad och Stockholm Vatten och Avfall AB. Åtgärdsprogrammet beslutades 2020. När åtgärderna genomförs kommer det att leda till att siktdjupet ökar. Tidsmässigt kan genomförandet ta längre tid än att resultat syns i etappmålet 2021.

Ett lokalt åtgärdsprogram för Drevviken håller på att tas fram i samarbete med Stockholms stad, Stockholm Vatten och Avfall AB, Tyresåns vattenvårdsförbund samt Haninge och Tyresö kommun. När programmet är färdigt och genomförs kommer det att leda till att siktdjupet ökar. Tidsmässigt kan genomförandet ta längre tid än att resultat syns i etappmålet 2021.

Det finns en inneboende tröghet i mark- och vattensystem som gör att det tar tid innan genomförda åtgärder får avsedd effekt på vattenstatusen.

Tillståndsklassning

 Mycket stort siktdjup >8,0 meter
 Stort siktdjup 5,0–8,0 meter
 Måttligt siktdjup 2,5–5,0 meter
 Litet siktdjup 1,0–2,5 meter
 Mycket litet siktdjup <1,0 meter

Ansvar

Boende i Huddinge

Kommunala bolag

Samtliga nämnder

Verksamma i Huddinge