Fosforhalter

Fosfor brukar vara det näringsämne som först tar slut i sötvatten och fosforbrist är den vanligaste begränsande faktorn för växternas produktion. Tillgången på fosfor bestämmer därför hur mycket växter som kan finnas och är det viktigaste näringsämnet när man ska avgöra om en sjö är övergödd eller inte. Fosforhalterna presenteras som treårsmedelvärden.

Fosforhalter i Orlången, Drevviken, Magelungen, Trehörningen (Sjödalen) och Långsjön (Segeltorp)

Magelungen
Drevviken
Långsjön i Segeltorp
Trehörningen i Sjödalen
Orlången - Vidja
Datakälla: Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Avfall

Kommentar

Mål för fosfor för att kunna uppnå miljökvalitetsnormerna (MKN) är:
Långsjön: 23 ug/l år 2021
Orlången: 23 ug/l år 2021
Magelungen: 22 ug/l är 2021
Drevviken: 18 ug/l år 2021

Målet (för de som inte har MKN) är:
Trehörningen: 28 ug/l år 2021

Kommunen fortsätter att följa upp fosforhalten i Trehörningen, Orlången, Långsjön, Magelungen och Drevviken, då dessa är de av kommunens sjöar som är mest övergödda.

Trehörningen har flera år i rad haft mycket höga halter av fosfor. Tänkbara orsaker är: ny bebyggelse, trasiga/läckande ledningsnät. Trehörningen genomgick en aluminiumfällning under augusti-september 2020, vilket förväntas innebära en minskad intern fosforbelastning, men provtagningen skedde innan sjön behandlades. Resultat från detta ses därför först nästa år. Viktigt att notera är dock att det är rullande 3-årsmedelvärde som redovisas varför det kommer att bli en eftersläpning i resultatet från fällningen 2021.

I Långsjön ökade fosforhalten 2014 och har fortsatt lite uppåt. Troliga orsaker är bräddning av avloppsvatten från ledningsnätet eller felkopplingar. Undersökningar pågår för att reda ut detta. Ett lokalt åtgärdsprogram för Långsjön håller på att tas fram i samarbete med Stockholms stad och Stockholm Vatten och Avfall AB. När planen är färdig och genomförs kommer det att leda till att fosforhalterna minskas. Tidsmässigt kan genomförandet ta längre tid än att resultat syns i etappmålet 2021.

Orlången genomgick aluminiumfällning augusti-september 2019. Det som redovisas här är dock rullande 3-årsmedelvärden. Det får en eftersläpning i resultatet från fällningen. Den uppmätta totalfosforhalten på provpunkten var 20 mikrogram fosfor/l vatten 2020 jämfört med 78 mikrogram fosfor/l vatten 2019.

En lokalt åtgärdsprogram för Magelungen har tagits fram i samarbete med Stockholms stad och Stockholm Vatten och Avfall AB. Åtgärdsprogrammet beslutades 2020. När åtgärderna genomförs kommer det att leda till att fosforhalterna minskas. Tidsmässigt kan genomförandet ta längre tid än att resultat syns i etappmålet 2021.

Ett lokalt åtgärdsprogram för Drevviken håller på att tas fram i samarbete med Stockholms stad, Stockholm Vatten och Avfall AB, Tyresåns vattenvårdsförbund samt Haninge och Tyresö kommun. När programmet är färdigt och genomförs kommer det att leda till att fosforhalterna minskas. Tidsmässigt kan genomförandet ta längre tid än att resultat syns i etappmålet 2021.

Det finns en inneboende tröghet i mark- och vattensystem som gör att det tar tid innan genomförda åtgärder får avsedd effekt på vattenstatusen.

Tillståndsklassning

 Extremt höga halter >96 µg/l
 Mycket höga halter 45–96 µg/l
 Höga halter 23–45 µg/l
 Måttligt höga halter 12–23 µg/l
 Låga halter <12 µg/l

Ansvar

Boende i Huddinge

Kommunala bolag

Samtliga nämnder

Verksamma i Huddinge