Areal och längd skyddszoner

Mäts årligen.

Areal och längd skyddszoner.

Balingsholm
Björksättra
Lövsta gård
Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

I skyddszoner får det inte plöjas, gödslas eller spridas bekämpningsmedel. Vegetationen i zonerna ska skördas kontinuerligt genom slåtter eller bete. Skyddszoner är även viktiga för att tillgängligöra odlingslandskapet för friluftslivet samt för att gynna den biologiska mångfalden.