Andel sjöar som uppfyller god kemisk status

Mäts var sjätte år. Nästa uppdatering 2021.

Andel sjöar som uppfyller god kemisk status

Datakälla: Vattenmyndigheten

Kommentar

Ingen av sjöarna uppfyller miljökvalitetsnormen vid senaste mätning (2016). Sedan dess har vissa åtgärder gjorts och det finns anledning att tro att resultatet vid mätningen 2021 kommer att se något bättre ut.

Ansvar

Boende i Huddinge

Kommunala bolag

Samtliga nämnder

Verksamma i Huddinge