Andel elever som deltagit i en resvaneundersökning

Mäts årligen

Andel elever i kommunens grundskolor som deltagit i en resvaneundersökning under året.

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

2019 gjordes det ett arbete att se över indikatorerna i mobility managementplanen och då har denna indikator tagits bort.

Ingen resevaneundersökning genomfördes 2018 då mätmetoden ses över.

Ansvar

Kommunstyrelsen