Radon i bostäder

Måttet är under reveidering och mäts för tillfället inte.

Radonhalten i bostäder mätta under året.

0-200 Bq/m3
över 200 Bq/m3
Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

Tillsynsansvaret omfattar endast radonmätningar i flerbostadshus (byggnader med fler än 2 bostäder). Vi får alltså ingen kännedom om mätningar som görs i enbostadshus och parhus. Det finns heller ingen skyldighet för en fastighetsägare till en- och tvåbostadshus att meddela oss resultatet av en radonmätning.

När mätning görs i ett flerbostadshus behöver mätning endast göras i 20 % i bostäderna. Mätresultatet för de 20 procenten ger förvisso svar för radonhalten i hela huskroppen, men det blir missvisande att uttrycka sig i antal bostäder.

Tillsyn bedrivs just nu på alla kommunens fastighetsägare till flerbostadshus, för närvarande har ungefär en femtedel fått tillsyn. Inte förrän alla 250 objekt har fått tillsyn kan ett svar på hur många av dessa som har en radonhalt under referensvärdet lämnas. Detta kommer dröja några år innan vi gjort.

Under 2018 trädde den nya Strålskyddslagen ikraft. Denna tydliggör i större utsträckning att fastighetsägare till befintliga bostäder är skyldig att dels mäta och dels optimera strålskyddet i bostäderna så att referensnivån klaras. För nybyggnation gäller ännu strängare krav, där det i och med den nya lagen finns ett gränsvärde. Gränsvärdet är bindande.

Ansvar

Fastighetsägare

Tillsynsnämnden