Närhet för boende till spårtrafik (1200 meter)

Mäts årligen

Andel boende som har max 1200 meters radie i fågelavstånd till spårstation.

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

Analysresultaten visar att andelen av Huddinges befolkning som bor stationsnära är mer eller mindre oförändrad. Detta innebär att antalet boende i hela kommunen har ökat i samma takt som boende i stationsnära lägen. De största förändringarna är att det har blivit fler boende och arbetande kring framförallt Flemingsberg och Huddinge C.

Ansvar

Kommunstyrelsen