Närhet för arbetande till spårtrafik (1200 meter)

Mäts vart tredje år.

Andel arbetande som har max 1200 meters radie i fågelavstånd till spårstation.

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

Andelen som arbetar inom 1 200 m från station har minskat. Detta märks främst kring Skärholmen där den avstängda gång- och cykeltunneln mellan Skärholmen och Kungens Kurva har ersatts av en gång- och cykelbron längre bort och därmed ökat gångavståndet till Skärholmens station för många arbetsplatser i Kungens kurva.

Ansvar

Kommunstyrelsen