Översvämningsanmälningar

Mäts årligen.

Översvämningsanmälningar på grund av kraftig nederbörd till Stockholm Vatten och Avfall.

Datakälla: Stockholm Vatten och Avfall

Kommentar

Under året har Stockholm Vatten och Avfall fått in 2 st översvämningsanmälningar gällande källaröversvämningar i Huddinge på grund av kraftigt regn.
Vid kraftiga skyfall eller extrem snösmältning kan ledningssystemet bli tillfälligt överbelastat. I olyckliga fall kan det leda till att vatten tränger in i källaren genom golvbrunnar och andra avlopp. Denna typ av översvämning drabbar främst fastigheter som är anslutna till kombinerat avloppssystem, det vill säga där spillvatten och dagvatten avleds i en gemensam ledning i gatan.

Ansvar

Stockholm Vatten och Avfall AB