Andel detaljplaner som har dagvattenutredning

Mäts årligen.

Andel av lagakraftvunna detaljplaner från föregående år som har en dagvattenutredning som följer checklistan för dagvattenutredningar.

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

Tre av fyra detaljplaner (förenklade planförfarande ej inräknade) som antogs 2019 hade en dagvattenutredning som följer checklistan för dagvattenutredningar. För den som saknar ska det göras ett omtag.

Ansvar

Kommunstyrelsen