Andel detaljplaner med avtal som har dagvattenparagraf

Mäts årligen

Andel av lagakraftvunna detaljplaner från föregående år som har avtal med dagvattenparagraf.

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

Tre fjärdedelar av de detaljplaner (förenklade planförfarande ej inräknade) som antogs 2019 hade en paragraf i exploateringsavtalet om dagvatten.

Ansvar

Kommunstyrelsen