Gå direkt till sidans innehåll

Andel detaljplaner som har dagvattenutredning

Indikator MP.4.5.4

Mäts årligen.

Andel av lagakraftvunna detaljplaner från föregående år som har en dagvattenutredning som följer checklistan för dagvattenutredningar.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2017

88

1

2018

100

2

2019

75

3

2021

0

Kommentar

Sedan några år tillbaka har kommunen krav på detta.

Under 2021 hade kommunen bara en enda lagakraftvunnen detaljplan. Detaljplaneändringen medförde ingen utökad byggrätt utan den justerades bara i sin avgränsning och en davattenutredning bedömdes därför inte behövas.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-15