Livscykelperspektiv vid nybyggnation

Vid ny- och ombyggnation ska ett livscykelperspektiv användas, exempelvis med avseende på klimatpåverkan.

Det finns inget mått för detta mål.

I kommunens checklista för miljöanpassat byggande finns denna formulering om livscykelperspektiv: Beskriv övergripande val och arbetssätt i projektet så att miljöbelastningen av den färdiga byggnaden minimeras ur ett livscykelperspektiv.
Uppföljning av listan ska ske i två steg, (1) strax innan antagande och (2) inför bygglov. Checklistan ska testas i några pilotprojekt innan den helt sjösätts under våren 2019.

Bedömning: Trenden är positiv, men delmålet blir svårt att nå Trenden är positiv, men delmålet blir svårt att nå

Ansvar

Kommunala bolag

Samtliga nämnder

Verksamma i Huddinge