Gå direkt till sidans innehåll

Markanvändning och samhällsplanering

cykelparkering
Temaområde MP.4

Riktlinjer från översiktsplanen med bäring på temaområdet

Bebyggelse och ökad sammanhållning

 • Funktionsblandning av bostäder, service och arbetsplatser ska eftersträvas i alla områden.

Det goda vardagslivet

 • Offentlig service lokaliseras helst i bra kollektivtrafiklägen och om möjligt sker en samlokalisering med kommersiell service.
 • Samhället ska utformas så att fysisk aktivitet stimuleras och i varje område ska det finnas ytor för närrekreation och spontanidrott.

Fler arbetsplatser inom tjänste- och kunskapssektorn

 • Verksamheter med inriktning på tjänsteoch kunskapssektorn samt kommersiell service ska prövas vid planläggning i områden som saknar ett kommersiellt utbud, särskilt i anslutning till huvudkollektivtrafikstråk.

Attraktiva parker och stora strövområden

 • De parkområden som pekas ut på markanvändningskartan och i strukturplanerna (i översiktsplanen) bevaras och utvecklas till högkvalitativa parker som kännetecknas av hög kvalitet, tillgänglighet och variation.
 • De naturområden som pekas ut i strukturplanerna bevaras och utvecklas avseende kvalitet och tillgänglighet.
 • Från bostaden bör det vara max 300 meter till ett grönområde eller park och max 800 meter till ett större grönområde.
 • Större opåverkade och/eller tysta områden ska beaktas så att deras värden inte påverkas negativt.
 • Det är viktigt att värna och utveckla ekosystemtjänster.
 • Framtagna riktlinjer för ekologisk kompensation används vid framtagande av Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt (numera Plan för samhällhällsbyggnadsprojekt), detaljplaner och exploateringsavtal.

Minskad klimatpåverkan samt klimatanpassning

 • Täthet, hög exploatering och funktionsblandning eftersträvas i goda kollektivtrafiklägen.
 • Vid nyexploatering ska det belysas vilka eventuella klimatanpassningsåtgärder som behöver genomföras.

Vatten är en grundförutsättning

 • Mälaren ska värnas som dricksvattentäkt och de åtgärder som krävs för att säkerställa en uthållig vattenförsörjning genomförs.
 • Åtgärder ska göras i enlighet med kommunens Dagvattenstrategi vilket även inkluderar åtgärder avseende trafikdagvatten.
 • Stränder bör i möjligaste mån tillgängliggöras med strandpromenader och gångstråk och där strandskydd saknas införs det i lämplig utsträckning när detaljplanerna ändras.

Kulturlandskap och mark för jordoch skogsbruk

 • Jordbruksmark bör ej bebyggas.

Gång-, cykel och kollektivtrafik i fokus

 • Kommunen ska aktivt planera för att öka andelen kollektiv-, cykeloch gångresor genom att bygga där kollektivtrafikens turtäthet främjas.
 • Prioritering av åtgärder för att skapa ett heltäckande och gent gångoch cykelnät klargörs och genomförs i kommunens gångplan (ska tas fram) samt cykelplan.
 • De identifierade kollektivtrafikstråken ges prioritet för att säkra kollektivtrafikens framkomlighet.
 • Kommunen ska verka för att Spårväg syd ska bli verklighet bland annat genom att säkra ett spårreservat, utrymme för depå samt aktivt medverka för utbyggnaden av strategiskt viktiga länkar.
 • I detaljplaneoch bygglovsprocessen ska cykelparkering och bilparkering behandlas likvärdigt men vid utrymmesbrist prioriteras cykelparkering.
 • Verka för goda kommunikationer mellan de regionala stadskärnorna utpekade i RUFS 2010 samt planera för ”resecentrum” i varje regional stadskärna.
 • Verka för ökad kapacitet för spårbunden trafik.

Säkra livsmiljöer

 • En så god ljudnivå som möjligt med låga bullernivåer ska alltid eftersträvas.
 • Ett bulleråtgärdsprogram ska tas fram och åtgärder göras i enlighet med programmet så att bullerstörningarna minskar. (Ett bulleråtgärdsprogram är framtaget och beslutat i december 2015.)

Riktlinjer från handelspolicyn med bäring på målområdet

 • Nya dagligvarubutiker ska i största möjliga utsträckning lokaliseras på ett sätt som förbättrar tillgängligheten för de invånare som saknar tillgång till bil eller som av andra skäl har svårt att förflytta sig långa sträckor.
 • Nya butiker ska i största möjliga utsträckning lokaliseras på ett sätt som minimerar de negativa miljöeffekterna, främst med avseende på effekterna av den tillkommande biltrafiken.
 • I syfte att öka tillgängligheten till dagligvarubutiker, minska behovet av bil i samband med varuinköp och förbättra konkurrensen, kommer kommunen att verka för och ha en generös inställning till nya dagligvaruetableringar i bostadsnära lägen.
 • Kommunen ska kontinuerligt verka för förbättringar av kollektivtrafikförsörjningen vid såväl befintliga som nya butiker.
 • Nya områden för externhandel är inte aktuella.
Uppdaterad datum: 2023-03-26