Elektromagnetisk strålning

Försiktighetsprincipen ska tillämpas vad gäller elektromagnetisk strålning i samhällsplaneringen enligt Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendation.

Det finns inget mått för detta mål och därför är måluppfyllelsen svårbedömd.

Bedömning: Svårbedömt om målet kan uppnås Svårbedömt om målet kan uppnås

Ansvar

Kommunstyrelsen