Dagvatten som resurs

Dagvatten ska, där så är möjligt, användas som en pedagogisk, rekreativ och estetisk resurs samt gynna den biologiska mångfalden.

Mål från dagvattenstrategin.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Ansvar

Boende i Huddinge

Huddinge samhällsfastigheter AB

Samtliga nämnder

Stockholm Vatten och Avfall AB

Verksamma i Huddinge