Andel förskolor med bullerutsatt yta.

Mäts var 5:e år.

Andel förskolor med bullerutsatt yta över riktvärdet 55 dB(A) dygnsekvivalent nivå.

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

Senaste siffran är från 2014.

Nästa mätning sker 2022.

Ansvar

Kommunstyrelsen