Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster ska senast 2018 integreras i kommunens samhällsplanering.

Det finns inget mått för detta mål. Arbete har pågått med att integrera ekosystemtjänster i samhällsplaneringen. Sedan 2018 är ekosystemtjänstanalys standard i arbetet med utvecklingsplaner och planprogram.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Ansvar

Kommunstyrelsen