Grönyta vid förskolor, skolor och idrottsanläggningar

Strävan ska vara att grönytefaktorn vid nybyggnation och befintliga förskolor, skolor och idrottsanläggningar bibehålls eller ökas.

Grönytefaktorn är andelen yta med biologiska värden i förhållande till den totala ytan inom ett definierat område. En hög grönytefaktor har betydelse för dagvattenhantering, klimatanpassning, biologisk mångfald och människors hälsa.

Bedömning: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Ansvar

Förskolenämnden

Grundskolenämnden

Gymnasienämnden

Huddinge samhällsfastigheter AB

Kommunstyrelsen

Kultur och fritidsnämnden