Gå direkt till sidans innehåll

Klimat och luft

Temaområde MP.1

Riktlinjer från översiktsplanen med bäring på temaområdet

  • Kommunen ska verka för beteendeförändringar och i vissa fall använda ekonomiska styrmedel för att utsläppen från transportsektorn ska minska.
  • Vid nyexploatering eftersträvas i första hand att bebyggelsen använder så lite energi som möjligt och i andra hand att vald energikälla medför så liten miljöpåverkan som möjligt.
  • I enlighet med kommunens Klimat och energiplan ska åtgärder vidtas för minskad energianvändning och utfasning av fossila bränslen. (Klimatoch energiplanen ersätts av detta miljöprogram).
  • Energiproduktion av såväl storskalig som småskalig förnyelsebar energi ska ges stor tyngd gentemot andra intressen.
  • Åtgärder för en god luftkvalitet ska göras bland annat i enlighet med ”Åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län”.
Uppdaterad datum: 2023-01-16