Partiklar, årsmedelvärde

Indikatorn visar ett årsmedelvärde av halten partiklar. De senaste siffrorna som finns är från 2020.

Ansvar

Boende i Huddinge

Kommunala bolag

Samtliga nämnder

Verksamma i Huddinge