Halten av partiklar ska minska

Halten av partiklar (PM10) ska senast 2020 inte överstiga 15 µg/m3 luft beräknat som ett årsmedelvärde där människor stadigvarande vistas.

Målet är detsamma som det nationella miljömålet för Frisk luft. Detta är skarpare än den lagstadgade miljökvalitetsnormen som är 40 mikrogram per kubikmeter luft.

Halterna varierar var i kommunen en befinner sig. Målet på 15 ug/m3 klaras i hela kommunen utom längs E4/E20, Huddingevägen, RV 73 och Glömstavägen. Vid Glömstavägen och Huddingevägen är halter cirka 15-20 ug/m3, RV 73 och E4/E20 cirka 28-40 ug/m3 och bitvis även över 40 ug/m3. Se vidare i kartan som du hittar i länken nedan.

Bedömning: Delmålet är uppnått Delmålet är uppnått

Ansvar

Kommunala bolag

Samtliga nämnder

Aktörer

Boende i Huddinge

Verksamma i Huddinge