Halten av kvävedioxid ska minska

Halten av kvävedioxid ska senast 2020 inte överstiga 20 µg/m3 luft beräknat som ett årsmedelvärde där människor stadigvarande vistas.

Målet är detsamma som det nationella miljömålet för Frisk luft. Detta är skarpare än den lagstadgade miljökvalitetsnormen som är 40 mikrogram per kubikmeter luft. Mäts vart femte år.

Halterna varierar var i kommunen en befinner sig. Målet på 20 µg/m3 klaras i hela kommunen utom längs E4/E20, Huddingevägen, RV 73 och Glömstavägen. Vid Glömstavägen och Huddingevägen är halter cirka 20-26 µg/m3, RV 73 och E4/E20 cirka 25-40 µg/m3 och bitvis även över 40 µg/m3.

Bedömning: Delmålet är uppnått Delmålet är uppnått

Ansvar

Kommunala bolag

Samtliga nämnder

Aktörer

Boende i Huddinge

Verksamma i Huddinge