Gå direkt till sidans innehåll

Miljögifter i ytvattnet

Indikator MP.5.1.1

Miljögifter (PFOS) i ytvattnet i Drevviken.

Rad-id Datum Värde (ng/l)

0

2012

11

1

2013

12

2

2014

9,1

3

2015

8,7

4

2016

7,1

5

2017

6,3

6

2018

5,9

7

2019

5,8

8

2020

6,32

Kommentar

Trenden är positiv

PFOS (perfluoroktansulfonat) tillhör gruppen högfluorerade ämnen (PFAS). Ämnena är en grupp mycket stabila ämnen som bryts ned mycket långsamt eller inte alls i naturen. Många av dem är bioackumulerande, det vill säga de ansamlas i levande organismer. PFOS är mycket svårnedbrytbart och ansamlas i organismer och är kroniskt giftigt, reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer.

För PFOS är miljökvalitetsnormen för ytvatten 0,65 ng/l.

Senaste mätningen är gjord 2020. För 2021 finns inget resultat.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-18