Gå direkt till sidans innehåll

Andel avtal där miljökrav ställs

Indikator MP.5.12.1

Mäts årligen.

Andel avtal där miljökrav ställs.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2019

27,6

1

2020

37

2

2021

34

Kommentar

2020: Kommunen har ställt miljökrav i upphandlingar där det varit relevant att ställa miljökrav. Det finns än så länge inget vedertaget sätt att mäta andelen upphandlingar med miljökrav i förhållande till alla upphandlingar. Kommunens mätning har gjorts utifrån antalet avtal med miljökrav. Noterbart är dock att antal upphandlingar inte alltid = antal avtal (dvs en upphandling kan resultera i flera avtal). I samtliga upphandlingar som görs av kommunen ingår ett baskrav att leverantören ska ha ett aktivt miljöledningsarbete. Kommunen är också ansluten till ett antal avtal hos SKL Kommentus Inköpscentral. De ställer upphandlingsmyndighetens baskrav för miljö i samtliga varuupphandlingar.

Under året har särskilda krav ställts i följande upphandlingar:
Flyttjänster – upphandling genomförd av Huge Fastighets AB. Kommunen ställde hållbarhetskrav att leverantör;

  • ska ha miljöledningssystem,
  • systematiskt arbeta för att minska utsläpp av koldioxid, NOx och partiklar (EURO-klassning av fordon)
  • sortering och miljöriktigt omhändertagande av avfall som hämtas hos kommunen, samt
  • anställningsvillkor (arbetsrättsliga villkor för lön och semester enligt kollektivavtal).

Livsmedel – upphandling av grossist för leverans till kommunens storkök ca 100 kök i förskolor, skolor, äldreomsorg. Avtalet trädde i kraft 1 februari 2019. Hållbarhetskrav dels att leverantören ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem, fordon samt arbetsrättsliga villkor för arbetare i producentled. Krav har ställts på att få in fler produkter som är fullvärdiga vegetariska alternativ till kött såsom baljväxter liksom nya produkter som är utvecklade utifrån ny kunskap om klimat- och hälsoaspekter, t ex pasta av baljväxter och fullkorn istället för vitt vetemjöl.

Köks- och serveringsutrustning – Upphandling Södertörn har genomfört upphandlingen och kommunen ställde hållbarhetskrav som syftade till att få in varor utan farliga ämnen (tillsatser i plast).

Under året har kommunens upphandlingssektionen haft erfarenhetsutbyte med ett nationellt nätverk för miljö i upphandling, med övriga samarbetskommuner på Södertörn och i Stockholms län samt aktivt deltagande i referensgrupper hos Upphandlingsmyndigheten.

2021: Kommunen ställer relevanta krav i de upphandlingar som genomförs utefter genomförd marknadsanalys och analys om vilka krav som är proportionerliga och kostnadseffektiva. Andelen kan därför variera mellan åren då det beror på vilka upphandlingar som genomförs. Utöver detta har det även ställts sociala hållbarhetskrav i relevanta upphandlingar.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-16