Andel felsorterat farligt avfall

Mäts årligen.

Andel felsorterat farligt avfall.

Datakälla: SRV återvinning AB

Kommentar

Statistiken baseras på plockanalyser av hushållens avfall. Ingen sådan analys har gjorts under åren 2016-2020.

Ansvar

SRV återvinning AB