Gå direkt till sidans innehåll

Kvicksilver i avloppsslam

Indikator MP.5.2.1

Ingår i Sveriges ekokommuner nyckeltal

Tungmetaller i avloppsslam: bly, kadmium, kvicksilver

Rad-id Datum Värde (mg/kg TS)

0

1990

4,3

1

1995

2,9

2

2000

1,9

3

2002

1,5

4

2003

1,5

5

2004

1,3

6

2005

1,0

7

2006

0,9

8

2007

0,9

9

2008

0,8

10

2009

0,8

11

2010

0,8

12

2011

0,8

13

2012

0,8

14

2013

0,7

15

2014

0,7

16

2015

0,6

17

2016

0,6

18

2017

0,6

19

2018

0,5

20

2019

0,4

21

2020

0,6

22

2021

0,4

Kommentar

Kvicksilver hade 2019 den lägsta halten någonsin. Halten ligger under gränsvärdet.

Från 1 oktober 2019 används allt slam som gödsel- och jordförbättringsmedel på åkermark.

Den troliga orsaken till förhöjda värden för kvicksilver under 2020 är den stora
ledningsresning i Stockholms kommun som genomfördes under försommaren 2020. Förhöjda kvicksilverhalter beror alltså inte av bidrag från Huddinge kommun. Annars inga större förändringar i metallhalter under 2020.

2021: Ca 95 % av det slam som producerades 2021 har använts, eller kommer att användas, som gödning på åkermark.

Uppdaterad datum: 2022-02-16