Ökad areal våtmarksbetesmark

Våtmarksbetesmarkerna ska bevaras och utvecklas samt god skötsel säkerställas. Arealen våtmarksbete ska öka till 2021.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås