Ökad areal naturbetesmark

Naturbetesmarkerna ska bevaras och utvecklas samt god skötsel säkerställas. Arealen naturbetesmarker ska öka till 2021.

Naturbetesmark är mark som använts länge (minst 20-30 år) ofta hundratals år till bete men som inte plöjts, odlats eller skördats.

Bedömning: Svårbedömt om målet kan uppnås Svårbedömt om målet kan uppnås

Ansvar

Klimat- och stadsmiljönämnden