God skötsel av eklandskapet

Eklandskapet ska bevaras och utvecklas samt god skötsel säkerställas.

Mått saknas för detta mål, men kommunen har ett aktivt skötselarbete för dessa marker.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Ansvar

Natur- och byggnadsnämnden