Bekämpning av invasiva arter

Mäts årligen.

Bekämpning av invasiva arter har skett enligt beslutad handlingsplan för bekämpning av invasiva arter. Till dessa arter räknas bland annat Jättebjörnloka, Kirskål och Skunkkalla.

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

Arbetet med att genomföra planen för bekämpning av invasiva arter har delvis påbörjats men inte genomförts i sin helhet. Bekämpningen av främst jätteloka, lupiner och örnbräken inom naturreservaten sker enligt planen. Den bredare inventeringen av invasiva arter på övrig kommunal mark och den omfattande bekämpningen som handlingsplanen beskriver kommer att påbörjas 2019.

Ansvar

Natur- och byggnadsnämnden