Biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden ska bevaras, utvecklas och återskapas, så att alla naturligt förekommande växter och djur kan leva med livskraftiga bestånd och under naturliga betingelser. Invasiva arter ska bekämpas kontinuerligt.

Att utveckla den biologiska mångfalden handlar främst om att återskapa biologisk mångfald där den en gång funnits till exempel sköta ängsmarker som inte skötts på många år, beta hagmarker som fått växa igen eller ta bort granplanteringar som tagit över eklandskap. Invasiva arter är bland annat Jättebjörnloka, Kirskål och Skunkkalla.

Bedömning: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts

Ansvar

Kommunala bolag

Samtliga nämnder