Miljöprogram 2017–2021

Huvudsyftet med miljöprogrammet är att peka ut riktningen för kommunens miljöarbete fram till år 2021. Detta för att uppnå globala och nationella miljömål samt målen i dokumentet Hållbart Huddinge 2030. Syftet är också att samla kommunens miljömål i ett och samma paraplydokument.

50 indikatorer utvecklas positivt