Partiklar

Med PM10-halten avses massan av partiklar med diameter mindre än 10 µm (inandningsbara partiklar) per kubikmeter luft.

Partiklar bildas vid dålig förbränning och vid slitage av däck, bromsar och körbanor. De största partikelmängderna i Stockholm genereras av vägtrafiken. Exponering för partiklar kan ge upphov till sjukdomar i luftvägarna, lungfunktionsnedsättning, försämring av astma och andra lungsjukdomar. Ökande halter ökar också dödligheten i hjärt- och lungsjukdomar, främst hos äldre.

Svenska miljökvalitetsnormer till skydd för människors hälsa finns för dygns- och årsmedelvärden. För PM10 är dygnsvärdet svårast att klara.